Auditors: Japan

Kyoichi Abe
Hiroshi Arakawa
Miyuki Fujii
Yusuke Fukuda
Satoru Gennai
Taku Harako
Yuuki Ito
Seiichi Komura
Yusuke Kon
Lauri Korts-Pärn
Kunio Miyamoto
Yoshihiro Masuda
Mayumi Nagata
Akiko Numata
Tomohide Okochi
Masayuki Ono
Akiko Sueyoshi
Yoshiki Suguira
Toshiyuki Takagi
Yuko Tamoto
Masato Terada
Mariko Torigoe